_

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies (dalej jako „Polityka Prywatności”) została sporządzona i jest stosowana przez Free Star, Renata Moryń z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław NIP 8941143546, REGON 021256921.

2.Właścicielem domeny https://www.freestar-moto.com jest firma Free Star.

3.Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana w sklepie internetowym freestar-moto.com (dalej jako: „Sklep Internetowy”).

4.Free Star jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, dalej jako: „Ustawa”) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepie Internetowym.

5.Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Regulaminu.

6.Free Star przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

7.Free Star przestrzega przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).

8.Oprócz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez Free Star, Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego („Regulamin”). Pojęcia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że w treści niniejszej Polityki Prywatności wyraźnie przyjęta została inna definicja.

_

2.DANE OSOBOWE

 

1.Free Star jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług w rozumieniu Regulaminu.

2.Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu wykonania Usług, w celach marketingowych Free Star, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

3.Free Star oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:

a) w celu realizacji dostawy podmiot współpracujący z Free Star,

b) w celu realizacji płatności on-line,

c) a także urzędom i organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, sądom.

4.Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody.

5.Free Star nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.

6.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

7.W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 2.6, Użytkownik może skontaktować się z Free Star poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: shop@freestar-moto.com

8.Free Star stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

_

3.PLIKI COOKIES

 

1.Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.

2.Free Star informuje, że Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

3.Użytkownik może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Użytkownika niektóre z funkcji Sklepu Internetowego mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

_

4.GOOGLE ANALYTICS

 

1.Free Star korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresemhttps://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Użytkownik może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.

_

5.REKLAMY I LINKI DO STRON WWW PODMIOTÓW TRZECICH

 

1.Sklep Internetowy może zawierać linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do stron internetowych podmiotów trzecich. Free Star nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i wykorzystania plików cookies na tych stronach internetowych i zaleca każdorazowe uważne zapoznanie się z nią przez Użytkownika, a w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielem strony.

2.Na podstawie umów Free Star z podmiotami trzecimi, podmioty te mogą zamieszczać w Sklepie Internetowym reklamy. Free Star nie ponosi także odpowiedzialności za treść tych reklam.

3.W razie zauważenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Free Star poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres shop@freestar-moto.com

_

6.OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

 

1.Free Star nie monitoruje, nie zbiera ani nie weryfikuje informacji pozwalających stwierdzić, czy Użytkownicy Sklepu Internetowego mają pełną zdolność do czynności prawnych. 2.Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z Usługi Newsletter, chyba że uzyskają zgodę ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli prawnych, a zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

_

7.WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH

 

1.Free Star wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:

a) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);

b) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

c) nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

d) czas nadejścia zapytania;

e) pierwszy wiersz żądania http;

f) kod odpowiedzi http;

g) liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

h) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;

i) informacje o przeglądarce Użytkownika;

j) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

2.Dane wskazane w pkt 7.1 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

3.Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Sklepem Internetowym. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem Internetowym. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Użytkowników.

4.Free Star może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.

_

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: shop@freestar-moto.com

2.Free Star poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki Prywatności w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkowników. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Polityki Prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.

_

 

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.